Integritetspolicy

Introduktion

På Janniksvensson.com, nedan kallat hemsidan, arbetar jag för att säkerställa att din personliga integritet skyddas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Jag har därför en policy som fastställer hur dina personuppgifter behandlas och skyddas. Aktuell integritetspolicy finns alltid tillgänglig på min webbplats.

Denna integritetspolicy gäller mina läsare och övriga användare av hemsidans tjänster. Policyn reglerar hur jag behandlar dina personuppgifter. Du är välkommen att kontakta mig vid eventuella frågor.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Jannik Kevin Michael Svensson, Krukmakarbacken 5, 188 53, Stockholm är ansvarig för behandlingen av personuppgifter.

Vad är behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk nu levande person.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med dessa uppgifter. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller manuellt. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vad för slags personuppgifter samlar jag in?

Jag samlar enbart in de uppgifter du själv väljer att lämna till mig och i samband med att jag samlar in personuppgifter specificeras vilka uppgifter jag samlar in, i vilket syfte samt hur länge jag avser att behålla dem.

Var lagras dina personuppgifter?

De uppgifter jag samlar in lagras inom EU/det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), men kan även överföras och bearbetas i länder utanför EU/EES. All sådan överföring av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Hur använder jag dina personuppgifter?

Jag kan t.ex. använda dina personuppgifter för följande ändamål:

  • För att kunna komma i kontakt med dig.

Hur länge sparar jag dina personuppgifter?

Jag sparar dina personuppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål, eller så länge som jag enligt lag är skyldig att göra det. Dina uppgifter raderas i enlighet med den information du får vid registrering av uppgifter.

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att när som helst skriftligen begära information om de personuppgifter jag har om dig. Om dessa uppgifter är felaktiga kan du begära att få dem rättade. Du kan alltid begära att få dina personuppgifter raderade, såvida det inte föreligger annan rättslig förpliktelse som hindrar mig från att radera uppgifterna. Kontakta mig då genom e-post. Kontaktuppgifter finns i slutet av policyn.

Alla vars personuppgifter finns registrerade hos mig har rätt att:

  • Få information om behandling av personuppgifter i samband med insamling av uppgifter.
  • Utan kostnad (en gång per år) på begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade hos mig.
  • Få felaktiga personuppgifter rättade eller kompletterade.
  • Återkalla ett lämnat samtycke till användning av personuppgifter.
  • Få sina uppgifter raderade om inte annan rättslig förpliktelse motsäger detta.
  • Begära att de uppgifter som du lämnat överförs till annan part. Detta kallas dataportabilitet.
  • Informeras om personuppgiftsincident som inträffat genom exempelvis data-/säkerhetsintrång.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kan hanteras av tredje part för att jag skall kunna tillhandahålla mina tjänster. Tredje part kan vara företag som är involverade i drift och underhåll av mina IT-system.

De leverantörer som får del av dina personuppgifter för min räkning skall ha undertecknat ett avtal, som garanterar att de följer lagkrav och instruktioner om hur uppgifterna skall hanteras. Detta kallas ett personuppgiftsbiträdesavtal.

Jag vidarebefordrar inte, säljer inte och byter inte dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.

Vad är kakor och hur använder jag dem?

På vissa delar av min webbplats används kakor. En kaka är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator.

Mer information om kakor och hur du undviker dem finns att tillgå på Post- och Telestyrelsens webbplats, www.pts.se och på www.minacookies.se.

Länkar

Det kan finnas länkar till andra webbplatser i mina digitala kanaler som jag inte har kontroll över. Jag ansvarar inte för sekretesskydd eller innehåll på dessa webbplatser.

Personuppgiftsansvarig

Jannik Svensson
Krukmakarbacken 5
118 53, Stockholm
Telefon: +46 70 3522 472
E-post: Janniksvensson@yahoo.se